avatar 1.23 -9.99
avatar 0.00 -10.00
avatar 0.21 -10.16
avatar 1.69 -10.19
avatar 0.13 -10.33
avatar 0.00 -10.73
avatar 0.55 -10.87
avatar 0.00 -10.92
avatar 0.01 -11.07
avatar 0.00 -11.18
avatar 0.00 -11.24
avatar 0.00 -11.29
avatar 0.00 -11.32
avatar 0.00 -11.36
avatar 0.00 -11.38